כל מה שרציתם לדעת על פיטורים

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א – 2001:

חוק הודעה מוקדמת מסדיר את זכותו הבסיסית של העובד לקבל הודעה מוקדמת טרם פיטוריו, כך שתהיה לו שהות מספקת לחפש לעצמו מקום עבודה חלופי. באותה מידה,  מקנה החוק זכות דומה גם למעביד לקבל הודעה מוקדמת מהעובד על רצונו להתפטר ממקום העבודה.

יש להבחין בין עובד חודשי לבין עובד יומי/שעתי לעניין תקופת ההודעה המוקדמת שהוא מחויב בה עפ”י החוק:

עובד חודשי (במשכורת):

במהלך שנת עבודתו הראשונה החל מהחודש הראשון ועד 7 חודשי עבודה – יש לתת יום הודעה מוקדמת לכל חודש עבודה. החל מחודש ה- 7 ועד החודש ה- 12 – יומיים וחצי הודעה מוקדמת לכל חודש עבודה.

לאחר שנת עבודה אחת ואילך – חודש הודעה מוקדמת

עובד יומי / שעתי (בשכר):

במהלך שנת עבודתו הראשונה ועד 12 חודשים – יום הודעה מוקדמת לכל חודש עבודה.

עובד שמלאה לו שנת עבודה – 14 ימי הודעה מוקדמת.

במהלך שנת עבודתו השנייה – 14 ימי הודעה מוקדמת בגין השנה הראשונה, בתוספת יום הודעה מוקדמת לכל חודשיים במהלך השנה השנייה.

עובד שמלאו לו שנתיים בעבודה – 21 ימי הודעה מוקדמת.

במהלך שנת עבודתו השלישית – 21 ימי הודעה מוקדמת בגין השנה השנייה, בתוספת יום הודעה מוקדמת לכל חודשיים במהלך השנה השלישית.

עובד 3 שנים ומעלה – חודש הודעה מוקדמת.

למעביד יש זכות לוותר על עבודתו של העובד בתקופת הודעה מוקדמת ובלבד שבתקופה זו ישולם לעובד שכר עבודה רגיל הנקרא “חלף הודעה מוקדמת”.

פיצויי פיטורים:

בעקרון יש לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים ביום הפסקת יחסי עובד-מעביד, קרי בתום תקופת ההודעה המוקדמת. יחד עם זאת, ניתן לשלם פיצויי פיטורים בתוך 15 יום מתום תקופה ההודעה המוקדמת וזאת מבלי לחוב בפיצויי הלנה.

פיצויי הלנה ישולמו על ידי מי שאיחר למעלה מ- 15 יום בתשלום פיצויי פיטורים וזאת לפי החישוב הבא:

איחור העולה על 16 יום אך פחות מ- 30 יום, מזכה בפיצויי הלנה בשיעור של ריבית והצמדה. איחור העולה על 30 יום בתשלום פיצויי הפיטורים מזכה בפיצויי הלנה בשיעור של הצמדה ו-20% לכל חודש איחור (בעד חלק מהחודש מקבלים חלק יחסי של אותם 20%). יש לקחת בחשבון כי הזכאות לפיצויי הלנה נקבעת על ידי בית הדין ולא באופן אוטומטי.

התפטרות בדין מפוטר:

עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים אם פוטר ביוזמת המעביד מעבודתו לאחר שעבד שנה מלאה או אם עבד שתי עונות בשנתיים רצופות (“עובד עונתי”).

בסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי מעביד שפיטר עובד בסמוך למלאת שנה לעבודתו, חזקה עליו כי עשה זאת כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים. במקרה כזה, חלה על המעביד חובת הוכחה כי הפיטורים נעשו מסיבות ענייניות ולא כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

הכלל הוא שמי שמתפטר מיוזמתו מהעבודה לא זכאי לקבל פיצויי פיטורים, אלא אם הוא עונה על אחד מהחריגים להלן, והשלים 12 חודשי עבודה:

 • פשיטת רגל או פטירה של המעביד / פטירה של העובד

 • עקב מצב בריאותי – הפסקת עבודה של העובד עקב מצב בריאותו או בריאות בן משפחתו. הנ”ל צריך להיות מאושר באמצעות תעודה רפואית ובתנאי שתנאי העבודה ונסיבותיה מצדיקות התפטרות

 • התפטרות הורה לאחר לידה – זכות זו ניתנה להורה אחד בלבד ובתנאי שמולאו יתר התנאים, קרי ההתפטרות נעשתה טרם מלאת 9 חודשים לילד כולל מתן הודעה מוקדמת, ההתפטרות היא לצורך טיפול בילד, העובד עבד למעלה משנה במקום עבודתו כאשר גם תקופת חופשת הלידה נחשבת לצורך חישוב הוותק, בן הזוג לא ניצל זכות זו וכן ניתנה הודעה מתאימה למעביד

 • התפטרות עקב העתקת מקום מגורים תיחשב כהתפטרות אם התנאים המצויינים בסעיף 8 לחוק ולתקנות פיצויי פיטורים מתקיימים: נישואין – אם התפטר עובד עקב נישואיו ועבר להתגורר בישוב בישראל שבן הזוג התגורר בו טרם הנישואין ומקום המגורים החדש מרוחק ב- 40 ק”מ ויותר ממקום העבודה הקודם. / גירושין אם בעקבות גירושיו של העובד העתיק העובד את מגוריו לישוב בישראל במרחק העולה על 40 ק”מ ממקום מגוריו הקודם, וגר בו לפחות 6 חודשים. / ניידות בתפקיד של בן הזוג המשרת בצבא קבע – אם עקב העברה בתפקיד של בן הזוג המשרת בשרות צבאי או על פי התחייבות לשרות הקבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק”מ לפחות, והמקום החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר ממקום מגוריו הקודם. / ניידות בתפקיד של בן הזוג המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר – העתקת מקום המגורים עקב העברה בתפקיד של בן הזוג המשרת במשטרת ישראל או בשרות בתי הסוהר והמרחק בין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק”מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. / העתקת מקום מגורים עקב שליחות בן הזוג לחו”ל – העתקת מקום מגורים עקב הצטרפות לבן זוג היוצא לתקופה העולה על 6 חודשים לחו”ל וזאת בתנאי שמדובר על שליחות מטעם המדינה, הסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהדות לא”י קרן קיימת לישראל או קרן היסוד, המגבית המאוחדת לישראל ובתנאי שהמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות. / העתקת מקום מגורים לאזור חקלאי או אזור פיתוח – העתקת מקום מגורים מישוב שאינו חקלאי לישוב חקלאי או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח. כמו כן העובד נדרש הוכיח שהוא התגורר באותו ישוב 6 חודשים לפחות. הגדרת “ישוב חקלאי” ו-“אזור פיתוח” מפורטת בחוק. / העתקת מקום מגורים להתנחלות או היאחזות – העתקת מקום מגורים להתנחלות או האחוזות ששר הביטחון ושר החקלאות אישרו. כמו כן העובד נדרש להוכיח שהוא התגורר באותו מקום לפחות 6 חודשים רצופים. ההגדרות של המקומות מופיעות בחוק. /העתקת מקום מגורים לירושלים – העתקת מקום מגורים עקב הצטרפות של בן זוג אחד לבן הזוג האחר העובד בשירות המדינה או בגוף ציבורי אחר שהממשלה אישרה ואשר יחידתו הועברה לירושלים עפ”י החלטת הממשלה והמרחק בין מקום מגוריו הקודם לירושלים הוא 40 ק”מ לפחות. / התפטרות עובד עקב הצטרפותו לבן הזוג העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר – ובתנאי שמקום המגורים החדש נמצא לא פחות מ- 40 ק”מ ממקום המגורים הקודם כל שהעובד מגדיל את המרחק למקום העבודה. תנאי נוסף הוא מגורים במשך 6 חודשים פחות.

 • גמר חוזה לתקופה קצובה – כאשר המעביד לא הציע לעובד להאריך את החוזה וזאת לפחות 3 חודשים לפני תום החוזה

 • התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות שבהן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו, לדוגמא: פיגורים חוזרים ונשנים בתשלום שכר עבודה, הפחתת שכר על פי הודעה חד צדדית מטעם המעביד, צמצום ניכר בהיקף המשרה, וכו’

 • התפטרות עובד עונתי – לאחר שהעובד הועסק לפחות 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה ולא הובטחה לו עבודה עונתית רצופה באותו מקום עבודה

 • התפטרות עובד סמוך לפני התגייסותו לשרות סדיר בצה”ל בשל התגייסותו

 • התפטרות עובד ממקום עבודתו על מנת לשרת שרות קבע בצה”ל

 • התפטרות עובדת או עובד מאחר והגיעו ל“גיל פרישה” כקבוע בחוק גיל פרישה

 • התפטרות עובד עקב התגייסותו למשטרת ישראל או לשרות בתי הסוהר

 • התפטרות עובד בעקבות בחירתו לתפקיד סגן או ראש רשות מקומית

 • עובדת המתפטרת עקב שהייתי במקלט לנשים מוכות

 • עובד שהתפטר מעבודתו סמוך לפני שהחל לשרת בשירות אזרחי לפי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס”ב-2002, ובשל השירות כאמור. הנ”ל נכנס לתוקף ביום 16/11/08.

כיצד מחשבים פיצויי פיטורים ?!

לצורך חישוב פיצויי פיטורים יש לקחת בחשבון את רכיבי שכר היסוד, לרבות תוספת וותק, יוקר המחייה, משפחה, תוספת מקצועית או מחלקתית. אם מדובר על עובד שמקבל בנוסף לשכר היסוד גם עמלות בגין ביצוע עבודתו, אזי גם העמלות יבואו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

מאידך, אין לכלול לצורך חישוב פיצויי הפיטורים תשלום בגין עבודה בשעות נוספות, דמי הבראה, בונוסים וכד’. אם ישנו רכיב פיקטיבי שהוא למעשה חלק משכר היסוד אך כונה בשם אחר, יש לבחון את מהותו לגופו של עניין ורק אז והכריע אם להחשיבו לצורך תשלום פיצויי פיטורים או לא

חישוב פיצויי הפיטורים נעשה בהתאם לאופן העסקה,  לדוגמא:

עובד בשכר חודשי קבוע – שכרו אחרון הוא הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים

עובד בשכר יומי / שעתי /קבלני – יש לעשות ממוצע של 12 משכורותיו אחרונות שקדמו לפיטורים כפול תעריף אחרון ליום / שעה

עובד שעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית או להפך – החישוב יהיה לפי תקופות העסקה, קרי משרה מלאה בנפרד ומשרה חלקית בנפרד